همایش اخوان ثالث

محورهای همایش

۱-اخوان در عرصۀ تحقیقات ادبی

۲-اسنادی از زندگانی اخوان

۳-اسطوره و قهرمانان اساطیری در شعر اخوان

۴-ترکیب­سازی در شعر اخوان

۵-طنز در آثار اخوان(گفتار/آثار تحقیقی/آثار ادبی)

۶- زبان، بیان و نگاه باستانگرایانه در شعر اخوان

۷-اخوان و اشعار نوقدمایی او

۸-اخوان و اخوانیه ­سرایی

۹-اخوان و انجمن­ های ادبی

۱۰-اخوان و کوشش­های او در نقد ادبی

۱۱-وجوه بلاغی شعر اخوان

۱۲-رابطه بینامتنی شعر اخوان با ادبیات کلاسیک

۱۳- روایت، روایتگری و قصه­ پردازی درآثار اخوان

۱۴-فعالیت­ های مطبوعاتی اخوان

۱۵-اخوان و نگرش او به شعرمعاصران

۱۶- وصف­ها و صفت­ها در شعر اخوان

۱۷-نشانه،نماد و تمثیل در شعر اخوان

۱۸-سبک شناسی شعر اخوان

۱۹- فرهنگ و تمدن ایران باستان در شعر اخوان

۲۰- ایران و هویت ایرانی در آثار و افکار اخوان

۲۱-تأثیر مشاغل اخوان در شعر او

۲۲-جلوه­ های تاریخ و وقایع تاریخی در شعر اخوان

۲۳-تاثیر ادبیات کهن بر روند تحول و تکامل شعر اخوان

۲۴-تاثیر اخوان بر زبان شعر پس از خود

۲۵-اخوان و شعر سبک خراسانی

۲۶- آیین­ های کهن و باورهای عامیانه در شعر اخوان

۲۷- سبک شناسی نثر اخوان

۲۸-شگردهای اخوان در استفاده از تلمیح

۲۹-سیر تحول شعر اخوان از آغاز تا پایان

۳۰-فراز و فرود شعر اخوان

۳۱- شعر اخوان از منظر نقد جامعه ­شناختی

۳۲- و هر موضوعی که در زمینۀ شناخت آثار واندیشه ­های اخوان باشد